„Избор на финансова институция за предоставяне на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД на целеви, дългосрочен банков кредит в размер на 7 177 673 (седем милиона стоседмдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и три) лева“
Решение
Покана
Решение – прекратяване