Подготовка на пред-проектно проучване и финансов анализ с анализ на чувствителността и оценка на риска по проект, кандидатстващ за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1

Документация