„Изготвяне на Предпроектно проучване, Анализ „Разходи-Ползи“ и финансов анализ във връзка с кандидатстване на Община Плевен с проект: „Интегриран градски транспорт на Плевен – фаза 2“ по Оперативна Програма „Региони в Растеж“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

Posted on апр 14, 2016

ПОКАНА ID9052950 СЪОБЩЕНИЕ – СМО ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБРАЗЦИ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ТС-ППП-ФА-АРП-ИГТ2-V2 ПРОТОКОЛ Договор ПП-25 – 10.05.2016 Справка за изплатени суми –...

Read More

Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси за нуждите на „Тролейбусен Транспорт“ ЕООД, гр.Плевен

Posted on яну 15, 2016

ПОКАНА ID9049632 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ СЪОБЩЕНИЕ – СМО ПРОТОКОЛ Договор ПП-24 – 29.02.2016 Справка за изплатени суми – 20.04.2016 Справка за изплатени суми –...

Read More

Избор на фин. инст. за от-не на овърдрафт кредит на Тролейбусен транспорт ЕООД в размер на 1 млн. лв

Posted on яну 17, 2015

Протокол Публична покана Документация Съобщение – СМО Договор – 19.02.2015 Анекс 1 – 20.01.2016 Справка за изплатени суми – 20.03.2015 Справка за изплатени суми – 20.04.2015 Справка за изплатени суми – 20.05.2015 Справка за изплатени суми – 20.08.2015 Справка за изплатени суми – 18.09.2015 Справка за изплатени суми – 15.10.2015 Справка за изплатени суми – 20.01.2016 Справка за...

Read More

„Доставка на въгленови вложки и четки за тролейбуси“ за нуждите на Тролейбусен Транспорт ЕООД

Posted on яну 17, 2015

Покана ID 9036634 Документация – 1 част Документация – 2 част Съобщение – СМО Протокол Справка за изплатени суми – 19 февруари 2015 г. Справка за изплатени суми – 20 май 2015 г. Справка за изплатени суми – 20 август 2015 г. Справка за изплатени суми – 20 ноември 2015 г. Справка за изплатени суми – 20 януари 2016 г. Договор Информация за освободени...

Read More