ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ на ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД

Posted on авг 30, 2016

ДОКУМЕНТАЦИЯ Приложение 1 до Приложение 8 Приложения 1А до 5А Проект-договор Обявление за поръчка – 31.08.2016г. Решение за откриване на процедура – 31.08.2016 г. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП – 17.09.2016г. ПРОТОКОЛ 1 – 28.09.2016 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ – 07.10.2016 РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 13.10.2016 ДОКЛАД – 13.10.2016 ПРОТОКОЛ 3 – 13.10.2016 ПРОТОКОЛ 2 -13.10.2016 Договор...

Read More

Покупка (доставка) на ел енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група

Posted on авг 18, 2016

Документация Приложение 1 Приложение 2 Прил. №1 Опис на документи Прил. №2.Заявление за участие Прил. №3 ЕЕДОП Прил. №4 Техн. предложение Прил. № 5 Декларация за валидност оферта Прил. № 6 Декларация за проекта на договор Прил. № 7 Ценово предложение Прил. № 8 Декларация за конфиденциалност Банкова гаранция за изпълнение (Образец.№ 9) Проект договор 10 Обявление за поръчка Решение за откриване на процедура ПРОТОКОЛ 1 ПРОТОКОЛ 2 –...

Read More